Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Players unleashed! [electronic resource] : modding The sims and the culture of gaming
Tác giả: Tanja Sihvonen
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Digital Material : Tracing New Media in Everyday Life and Technology
Tác giả: Joost Raessens, Sybille Lammes, Sybille Lammes, Ann-Sophie Lehmann, Ann-Sophie Lehmann, Joost Raessens, Mirko Tobias Schäfer, Mirko Tobias Schäfer, Marianne van den Boomen, Marianne van den Boomen
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Open Data and the Knowledge Society
Tác giả: Bridgette Wessels, Rachel L Finn, Thordis Sveinsdottir, Kush Wadhwa
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  070.4
 
Players Unleashed!
Tác giả:
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  070.4
 
The Playful Citizen
Tác giả:
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  070.4
 
The Data Journalism Handbook
Tác giả:
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  070.4
 
Digital Material
Tác giả:
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  070.4
 
The Playful Citizen
Tác giả: René Glas, René Glas, Sybille Lammes, Michiel Lange, Joost Raessens, Imar Vries
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
1

Truy cập nhanh danh mục