Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Using Cost-Effectiveness Analysis to Prioritize Spending on Traffic Safety
Tác giả:
Xuất bản: Santa Monica CA: RAND Corporation, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.125
 
Rollover accident reconstruction
Tác giả: Nathan A Rose, Alan F Asay, Gray Beauchamp
Xuất bản: Warrendale Pennsylvania 400 Commonwealth Dr Wallendale Pennsylvania USA: Society of Automotive Engineers, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.125
 
Motorcycle crash reconstruction
Tác giả: Nathan A Rose, William T C Neale
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.125
 
Collision reconstruction methodologies. Volume 6B, Rollover accident reconstruction
Tác giả: Christopher ArmstrongChristopher Armstrong
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.125
 
Collision reconstruction methodologies. Volume 6A, Rollover accident reconstruction
Tác giả: Christopher Armstrong
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.125
 
Collision reconstruction methodologies. Volume 6C, Rollover accident reconstruction
Tác giả: Christopher ArmstrongChristopher Armstrong
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.125
 
1

Truy cập nhanh danh mục