Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Silica-based materials for advanced chemical applications
Tác giả: Mario Pagliaro
Xuất bản: Cambridge: RSC Publishing, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  661.0683
 
Applied thermodynamics of fluids
Tác giả: A R H Goodwin, Cor J Peters, J V Sengers
Xuất bản: Cambridge: RSC Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.42
 
Enantioselective homogeneous supported catalysis
Tác giả: Radova Šebesta
Xuất bản: Cambridge: RSC Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.395
 
Maths for chemists
Tác giả: Martin Cockett, Graham Doggett
Xuất bản: Cambridge: RSC Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540.151
 
Chromatographic methods in metabolomics
Tác giả: Tuu Hyötyläinen, Susa Wiedmer
Xuất bản: Cambridge: RSC Publishing, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.84
 
Successful strategies for the discovery of antiviral drugs
Tác giả: Manoj C Desai, Nicholas Andrew Meanwell
Xuất bản: Cambridge: RSC Publishing, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2013 K-395
 
DNA conjugates and sensors [electronic resource]
Tác giả: Tom Brown, Keith R Fox
Xuất bản: Cambridge: RSC Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8645
 
Catalysts for alcohol-fuelled direct oxidation fuel cells
Tác giả: Zhen-Xing Liang, T S Zhao
Xuất bản: Cambridge: RSC Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.48
 
Molecular logic-based computation
Tác giả: A Prasanna De Silva
Xuất bản: Cambridge: RSC Publishing, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  543.2
 
Computational approaches to nuclear receptors
Tác giả: Pietro Cozzini, Glen E Kellogg
Xuất bản: Cambridge: RSC Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục