Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 36 kết quả
Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Negeri Yogyakarta, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Negeri Yogyakarta, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Research and Evaluation in Education
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Negeri Yogyakarta, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Sosiologi Agama
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Pendidikan Islam
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Fourier
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục