Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 256 kết quả (0.0312505 giây)
A grammar of Yakkha
Tác giả: Diana Schackow
Berlin: Language Science Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 495.49
 
The Talking Heads experiment: Origins of words and meanings
Tác giả: Luc Steels
Berlin Germany: Language Science Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 401
 
Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen
Tác giả: Roland Schäfer
Berlin Germany: Language Science Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 435
 
A grammar of Palula
Tác giả: Henrik Liljegren
Berlin: Language Science Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 491.499
 
A typology of marked-S languages
Tác giả: Corinna Handschuh
Berlin: Language Science Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 400
 
The evolution of case grammar
Tác giả: Remi van Trijp
Berlin Germany: Language Science Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 400
 
The Alor-Pantar languages: History and typology
Tác giả: Marian Klamer
Berlin Germany: Language Science Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 499.12
 
The evolution of grounded spatial language
Tác giả: Michael Spranger
: Language Science Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 402,85
 
Adjective attribution
Tác giả: Michael Rießler
Berlin: Language Science Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 415
 
Thoughts on grammaticalization
Tác giả: Christian Lehmann
Berlin Germany: Language Science Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 415
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục