Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 34 kết quả
Radiopharmaceuticals for PET Imaging - Issue A
Tác giả: Anne Roivainen, Xiang-Guo Li, Xiang-Guo Li, Anne Roivainen
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Recent Developments of Electrodeposition Coating
Tác giả: Andrzej Zieliński, Andrzej Zieliński
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Synaptic Assembly and Neural Circuit Development
Tác giả: Jaewon Ko, Chen Zhang
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
mTOR Signaling in Metabolism and Cancer
Tác giả: Shile Huang, Shile Huang
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Electrospun Composite Nanofibers for Functional Applications
Tác giả: Ick-Soo Kim, Motahira Hashmi, Motahira Hashmi, Ick-Soo Kim, Sana Ullah, Sana Ullah
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Cellular response to biomaterials
Tác giả: Lucy Di Silvio
Xuất bản: Boca Raton Fla Cambridge: CRC Woodhead, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  648
 
Laser surface modification and adhesion
Tác giả: Thomas Bahners, K L Mittal
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Scrivener PublishingWiley, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Molecular Psychiatry
Tác giả: Theo Rein, Gabriel R Fries, Gabriel R Fries, Theo Rein
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  362.207205
 
Metastasis: From Cell Adhesion and Beyond
Tác giả: Vasiliki Gkretsi, Vasiliki Gkretsi, Triantafyllos Stylianopoulos, Triantafyllos Stylianopoulos
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Cell-Cell and Cell-Matrix Adhesion in Immunobiology and Cancer
Tác giả: Toshiyuki Murai, Hiroto Kawashima, Hiroto Kawashima, Toshiyuki Murai, David Naor, David Naor
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục