Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 50 kết quả
Jurnal EECCIS (Electrics, Electronics, Communications, Controls, Informatics, Systems)
Tác giả:
Xuất bản: : Departement of Electrical Engineering Faculty of Engineering Universitas Brawijaya, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
ECTI Transactions on Computer and Information Technology
Tác giả:
Xuất bản: : Electrical EngineeringElectronics Computer Communications and Information Technology Association, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Electronic Science and Technology
Tác giả:
Xuất bản: : KeAi Communications Co Ltd, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Solid State Electronics Letters
Tác giả:
Xuất bản: : KeAi Communications Co Ltd, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Sensors International
Tác giả:
Xuất bản: : KeAi Communications Co Ltd, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
eScience
Tác giả:
Xuất bản: : KeAi Communications Co Ltd, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Kalman Filter Engineering Applications
Tác giả: Yuri V Kim, Yuri V Kim
Xuất bản: : IntechOpen, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Reference data for engineers : radio, electronics, computers and communications
Tác giả: Wendy Middleton, M E Van Valkenburg
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38
 
Proceeding of 2021 International Conference on Wireless Communications, Networking and Applications
Tác giả: Zhihong Qian, MA Jabbar, MA Jabbar, Xiaolong Li, Xiaolong Li, Zhihong Qian
Xuất bản: Singapore: Springer Nature, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Reference data for engineers [electronic resource] : radio, electronics, computers and communications
Tác giả: Wendy Middleton, M E Van Valkenburg
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục