Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Văn hóa mẫu hệ trong sử thi người Raglai ở Khánh Hòa
Tác giả: Trần Kiêm Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà Văn, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tri thức dân gian của người RagLai
Tác giả: ChamaliaqRiya Tiẻnq, Trần Kiêm Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Các làn điệu dân ca Raglai : Mannhĩ siri adoh Raglai
Tác giả: Chamaliaq Riya Tiẻnq, Trần Kiêm Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Chàng Amã Chisa AKhàt Jucar Raglai. Quyển 1
Tác giả: Chamaliaq Riva Tiẻnq, Trần Kiêm Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Cơi masrĩh và mỏq vila : Akhàt jucar Raglai
Tác giả: Chamaliaq Riya Tiẻnq, Trần Kiêm Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Xã hội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện cổ Raglai
Tác giả: Chamaliaq Riya Tiẻng, Trần Kiêm Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Yếu tố biển trong văn hóa Raglai
Tác giả: Trần Kiêm Hoàng, Chamaliaq Riya tiẻng
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Tín ngưỡng người Raglai ở Khánh Hòa
Tác giả: Chamaliaq Riya Tỉenq, Trần Kiêm Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
Từ điển thành ngữ - tục ngữ người Raglai ở Khánh Hòa
Tác giả: Chamaliaq Riya Tiẻnq, Pinãng Điệp Phới, Nguyễn Khiêm, Trần Kiêm Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Dân Tộc, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa dân gian người Raglai ở Khánh Hòa. Quyển 1
Tác giả: Chamaliaq Riya Tiẻnq, Ngô Văn Ban, Trần Kiêm Hoàng, Trần Vũ
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục