Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Biocomputing 2013:Proceedings of the Pacific Symposium
Tác giả: Russ B Altman, A Keith Dunker, Lawrence Hunter, Tiffany A Murray
Xuất bản: Hawaii USA: World Scientific Publishing Co, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  828.308
 
Biocomputing 2015:Proceedings of the Pacific Symposium
Tác giả: Russ B Altman, A Keith Dunker, Lawrence Hunter, Marylyn D Ritchie, Teri E Klein, Tiffany A Murray
Xuất bản: Hawaii USA: World Scientific Publishing Co, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  808.020904016
 
Biocomputing 2014:Proceedings of the Pacific Symposium
Tác giả: Russ B Altman, A Keith Dunker, Lawrence Hunter, Marylyn D Ritchie, Teri E Klein, Tiffany A Murray
Xuất bản: Hawaii USA: World Scientific Publishing Co, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  822.33
 
Biocomputing 2021:Proceedings of the Pacific Symposium
Tác giả: Russ B Altman, A Keith Dunker, Lawrence Hunter, Marylyn D Ritchie, Teri E Klein, Tiffany Murray
Xuất bản: Danvers MA: World Scientific Publishing Co, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Biocomputing 2019:Proceedings of the Pacific Symposium:Pacific Symposium on Biocomputing 2019
Tác giả: Russ B Altman, A Keith Dunker, Lawrence Hunter, Marylyn D Ritchie, Teri E Klein, Tiffany Murray
Xuất bản: Hawaii USA: World Scientific Publishing Co, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  B
 
Biocomputing 2020:Proceedings of the Pacific Symposium
Tác giả: Russ B Altman, A Keith Dunker, Lawrence Hunter, Marylyn D Ritchie, Teri E Klein, Tiffany Murray
Xuất bản: HawaiiUSA: World Scientific Publishing Co, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  336
 
Biocomputing 2018:Proceedings of the Pacific Symposium
Tác giả: Russ B Altman, A Keith Dunker, Lawrence Hunter, Marylyn D Ritchie, Teri E Klein, Tiffany A Murray
Xuất bản: Hawaii USA: World Scientific Publishing Co, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  536.7
 
Biocomputing 2012:Proceedings of the Pacific Symposium
Tác giả: Russ B Altman, A Keith Dunker, Lawrence Hunter, Teri E Klein, Tiffany A Murray
Xuất bản: Hawaii USA: World Scientific Publishing Co, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Biocomputing 2011:Proceedings of the Pacific Symposium
Tác giả: Russ B Altman, A Keith Dunker, Lawrence Hunter, Teri E Klein, Tiffany A Murray
Xuất bản: Hawaii USA: World Scientific Publishing Co, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  370.973
 
Biocomputing 2017:Proceedings of the Pacific Symposium
Tác giả: Russ B Altman, A Keith Dunker, Lawrence Hunter, Marylyn D Ritchie, Teri E Klein, Tiffany A Murray
Xuất bản: : World Scientific Publishing Co, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục