Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Fundamentals of classical and statistical thermodynamics
Tác giả: Bimalendu Narayan Roy
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536.7
 
A new perspective on thermodynamics [electronic resource]
Tác giả: Bernard H Lavenda
Xuất bản: New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536.7
 
The dynamics of heat : a unified approach to thermodynamics and heat transfer
Tác giả: Hans U Fuchs
Xuất bản: New York NY: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536.7
 
Fundamentals of classical thermodynamics
Tác giả: Gordon J Van Wylen, Richard Sonntag
Xuất bản: New York: Wiley, 1978
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536.7
 
Non-equilibrium thermodynamics with applications
Tác giả: Dick Bedeaux, Signe Kjelstrup, J V Sengers
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536.7
 
Supercritical Fluids [electronic resource] : Molecular Interactions, Physical Properties, and New Applications
Tác giả: Yasuhiko Arai, Takeshi Sako, Yoshihiro Takebayashi
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536.7
 
Thermodynamics demystified elektronisk ressurs
Tác giả: Merle C Potter
Xuất bản: New York London: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536.7
 
Evaporation, Condensation and Heat transfer
Tác giả: Amimul Ahsan, Amimul Ahsan
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  536.7
 
Biocomputing 2018:Proceedings of the Pacific Symposium
Tác giả: Russ B Altman, A Keith Dunker, Lawrence Hunter, Marylyn D Ritchie, Teri E Klein, Tiffany A Murray
Xuất bản: Hawaii USA: World Scientific Publishing Co, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  536.7
 
Selected Problems of Contemporary Thermomechanics
Tác giả: Jerzy Winczek, Jerzy Winczek
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  536.7
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục