Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2 kết quả
Speech and Language Technologies
Tác giả: Ivo Ipsic, Ivo Ipsic
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  851
 
Speech Technologies
Tác giả: Ivo Ipsic, Ivo Ipsic
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  850
 
1

Truy cập nhanh danh mục