Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Microsoft SQL Server 7.0 data warehousing training kit
Tác giả: Corporation Microsoft
Xuất bản: Redmond: Microsoft, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7585
 
Desktop applications with Microsoft Visual C++ 6.0 : MCSD training kit : for Exam 70-016
Tác giả: Corporation Microsoft
Xuất bản: Redmond: Microsoft, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.268
 
Distributed applications with Microsoft Visual Basic 6.0 : MCSD training kit
Tác giả: Corporation Microsoft
Xuất bản: Redmond: Microsoft, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.268
 
MCSE training kit. Upgrading to Microsoft Windows 2000
Tác giả: Corporation Microsoft
Xuất bản: Redmond: Microsoft, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.4
 
MCSE training kit. Microsoft Windows 2000 active directory services
Tác giả: Corporation Microsoft
Xuất bản: Redmond: Microsoft, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.44769
 
MCSE training kit : designing a Microsoft Windows 2000 directory services infrastructure
Tác giả: Corporation Microsoft
Xuất bản: Redmond: Microsoft, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.4
 
MCSE training kit : designing a Microsoft Windows 2000 network infrastructure : exam 70-221
Tác giả: Corporation Microsoft
Xuất bản: Redmond: Microsoft, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7
 
MCSE training kit : designing Microsoft Windows 2000 network security
Tác giả: Corporation Microsoft
Xuất bản: Redmond: Microsoft, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.8
 
MCSE training kit : Microsoft SQL Server 2000 database design and implementation
Tác giả: Corporation Microsoft
Xuất bản: Redmond: Microsoft, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7585
 
MCSE training kit : Microsoft Windows 2000 advanced server clustering services
Tác giả: Corporation Microsoft
Xuất bản: Redmond: Microsoft, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục