Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 492 kết quả
Windows 8.1 plain & simple
Tác giả: Nancy Muir, Joli Ballew
Xuất bản: Redmond: Microsoft, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Microsoft SQL Server 2000 administrator's companion
Tác giả: Frohock Garcia Marci
Xuất bản: Redmond: Microsoft, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7585
 
Programming Microsoft Access 2000
Tác giả: Rick Dobson
Xuất bản: Redmond: Microsoft, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.75
 
Programming Microsoft Outlook and Microsoft Exchange
Tác giả: Thomas Rizzo
Xuất bản: Redmond: Microsoft, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.369
 
Network programming for Microsoft Windows
Tác giả: Anthony Jones, Ohlund Jim
Xuất bản: Redmond: Microsoft, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7
 
Developing user interfaces for Microsoft Windows
Tác giả: Everett N McKay
Xuất bản: Redmond: Microsoft, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
Programming the Microsoft Windows Driver Model
Tác giả: Walter Oney
Xuất bản: Redmond: Microsoft, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7
 
Microsoft computer dictionary
Tác giả:
Xuất bản: Redmond: Microsoft, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.43
 
Microsoft SQL Server 7.0 data warehousing training kit
Tác giả: Corporation Microsoft
Xuất bản: Redmond: Microsoft, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7585
 
Inside COM+ Base services
Tác giả: Guy Eddon, Henry Eddon
Xuất bản: Redmond: Microsoft, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.276
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục