Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Người Nùng và dân ca Nùng ở Bắc Giang
Tác giả: Nguyễn Thu Minh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa dân gian huyện Sơn Đông, Bắc Giang
Tác giả: Nguyễn Thu Minh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Làng nghề và những nghề thủ công truyền thống ở Bắc Giang
Tác giả: Nguyễn Thu Minh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Văn hóa dân gian người dao ở Bắc Giang
Tác giả: Nguyễn Thu Minh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa dân gian làng Mai
Tác giả: Nguyễn Thu Minh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Lễ cấp sắc của người Sán Dìu ở Bắc Giang
Tác giả: Nguyễn Thu Minh
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ Thuật, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
Tục cưới hỏi của người Dao Thanh Y ở Bắc Giang
Tác giả: Nguyễn Thu Minh
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  392.509597
 
Tục cưới hỏi của người Cao Lan - Sán Chí ở Bắc Giang
Tác giả: Nguyễn Thu Minh
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  392.509597
 
Văn hóa dân gian Việt Yên (tỉnh Bắc Giang)
Tác giả: Nguyễn Thu Minh, Trần Văn Lạng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Những vùng văn hóa dân gian tiêu biểu ở Hiệp Hòa
Tác giả: Nguyễn Thu Minh, Đỗ Thị Thanh Thủy
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục