Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Bioviolence [electronic resource] : Preventing Biological Terror and Crime
Tác giả: Barry Kellman
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.325
 
The foundations of modern terrorism
Tác giả: Martin A Miller
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.325
 
Terrorism and torture : an interdisciplinary perspective
Tác giả: Werner G K Stritzke
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.325
 
Terrorism, crime, and public policy
Tác giả: Brian Forst
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.3251561
 
Cyber Peace : Charting a Path Toward a Sustainable, Stable, and Secure Cyberspace
Tác giả: Scott J Shackelford, Christopher Ankersen, Christopher Ankersen, Frederick Douzet, Frederick Douzet, Scott J Shackelford
Xuất bản: Cambridge United Kingdom New York NY: Cambridge University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  363.325
 
Cyber peace : charting a path toward a sustainable, stable, and secure cyberspace
Tác giả: Christopher Ankersen, Frédérick Douzet, Scott J Shackelford
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.325
 
1

Truy cập nhanh danh mục