Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.3999631 giây)
Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu tâm lý học
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 150.727
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 102717 Định dạng: PDF
Statistics in psychology using R and SPSS
Tác giả: Rasch Dieter,
Ký hiệu phân loại: 150.727
ISBN: 047097124X
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 106535 Định dạng: PDF
Applying the Rasch model : fundamental measurement in the human sciences
Tác giả: Bond Trevor G,
Ký hiệu phân loại: 150.727
ISBN: 9780415833417
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138392 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục