Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
What works for women at work : four patterns working women need to know
Tác giả: Joan Williams, Rachel Dempsey
Xuất bản: New York: New York University Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.1/3082
 
Ensayo sobre la libertad
Tác giả: Francisco Ayala
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1944
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  308
 
Reflexiones sobre las instituciones políticas
Tác giả: Kingsley Davis
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1945
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  308
 
El problema rural brasileño desde el punto de vista antropológico
Tác giả: Emílio Willems
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1945
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  308
 
Toynbee y la sociología sistemática
Tác giả: Howard Paul Becker, Philip Frolich
Xuất bản: Mexico: El Colegio de Mexico Centro de Estudios Sociales, 1945
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  308
 
Homenaje a Jesús Reyes Heroles
Tác giả: Luis Medina Peña
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  308
 
Responsabilidad de la Universidad
Tác giả:
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  308
 
Tres prominentes checos
Tác giả:
Xuất bản: Mexico: El Colegio de Mexico, 1999
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  308
 
Una jurisprudencia del bien común
Tác giả:
Xuất bản: Mexico: Colegio de Mexico, 1945
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  308
 
Afganistán
Tác giả:
Xuất bản: MÉXICO: El Colegio de Mexico, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  308
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục