Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Paths to Sustainable Energy
Tác giả: Jatin Nathwani, Jatin Nathwani, Artie Ng, Artie Ng
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  589.22
 
Biomedical Engineering, Trends in Electronics, Communications and Software
Tác giả: Anthony N Laskovski
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  589.22
 
Coherence and Ultrashort Pulse Laser Emission
Tác giả: F J Duarte
Xuất bản: : IntechOpen, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  589.22
 
Traveling Salesman Problem : Theory and Applications
Tác giả: Donald Davendra, Donald Davendra
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  589.22
 
Numerical Simulations : Examples and Applications in Computational Fluid Dynamics
Tác giả: Lutz Angermann, Lutz Angermann
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  589.22
 
Mobile Ad-Hoc Networks : Protocol Design
Tác giả: Xin Wang, Xin Wang
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  589.22
 
Multi-Robot Systems : Trends and Development
Tác giả: Toshiyuki Yasuda, Toshiyuki Yasuda
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  589.22
 
1

Truy cập nhanh danh mục