Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 293 kết quả
Flash + Cube (1965?1975)
Tác giả: Marget Long
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Snowline
Tác giả: Donato Mancini
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Vampires and a Reasonable Dictionary
Tác giả: Scott Abbot, Zarko Radaković
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  823.8
 
Cotton Nero A.x: The Works of the "Pearl" Poet
Tác giả: David Hadbawnik, Lisa Ampleman, Chris Piuma, Daniel C Remein
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  239
 
Repetitions
Tác giả: Scott Abbott, Žarko Radaković
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Memoir American
Tác giả: Benjamin Hollander
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
More&More: A Guide to a Harmonized System
Tác giả: Marina Zurkow, Marina Zurkow
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.7394
 
The End of Man
Tác giả: Jean-Paul Martinon
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  301.41
 
The Penetrated Male
Tác giả: Jonathan Kemp
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Traffic Jams: Analysing Everyday Life through the Immanent Materialism of Deleuze & Guattari
Tác giả: David R Cole
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  306
 

Truy cập nhanh danh mục