Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Learning iOS game programming [electronic resource]
Tác giả: Mike Daley
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Programming the cell processor : for games, graphics, and computation
Tác giả: Matthew Scarpino
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  794.81526
 
Learning HTML5 game programming [ressource électronique] : a hands-on guide to building online games using Canvas, SVG,...
Tác giả: James L Williams
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.81526
 
A game design vocabulary : exploring the foundational principles behind good game design elektronisk ressurs
Tác giả: Anna Anthropy
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Game programming algorithms and techniques : a platform-agnostic approach
Tác giả: Sanjay Madhav
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Addison Wesley, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.81526
 
Music for sight singing
Tác giả: Robert W Ottman, Nancy Rogers
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson, c2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.3
 
A game design vocabulary : exploring the foundational principles behind good game design
Tác giả: Anna Anthropy, Naomi Clark
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, c2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.81526
 
Studying rhythm
Tác giả: Anne Carothers Hall
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.224071
 
1

Truy cập nhanh danh mục