Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Management Science Letters
Tác giả:
Xuất bản: : Growing Science, 2011
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Decision Science Letters
Tác giả:
Xuất bản: : Growing Science, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Data and Network Science
Tác giả:
Xuất bản: : Growing Science, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Industrial Engineering Computations
Tác giả:
Xuất bản: : Growing Science, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Current Chemistry Letters
Tác giả:
Xuất bản: : Growing Science, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Project Management
Tác giả:
Xuất bản: : Growing Science, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Accounting
Tác giả:
Xuất bản: : Growing Science, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục