Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 74 kết quả
Studien zur russischen Častuška und ihrer Entwicklung
Tác giả: Brigitte Stephan
Xuất bản: Frankfurt aM: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1969
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  784.4947
 
Studien zur Sprache N. S. Leskovs
Tác giả: Wolfgang Girke
Xuất bản: Frankfurt aM: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1969
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  891.73
 
Das patriarchale Dorf im Erzählwerk von Janko M. Veselinović
Tác giả: Gerda Baudisch
Xuất bản: Frankfurt aM: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1969
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  306.09
 
The International Film Industry Western Europe and America Since 1945
Tác giả: Thomas H Guback
Xuất bản: Bloomington: Indiana University Press, 1969
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.4779143
 
Literature and Film
Tác giả: Robert D Richardson
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1969
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  791.4301
 
A Geneva School Reader in Linguistics
Tác giả: Robert Godel
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1969
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  410.8
 
The cassone paintings of Francesco di Giorgio [electronic resource]
Tác giả: Burton B Fredericksen
Xuất bản: Malibu Calif: J Paul Getty Museum, 1969
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  759.5
 
Lírica cortesana y lírica popular actual
Tác giả: Yvette Jimenez de Báez
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1969
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  868.9909
 
The Right to Vote Politics and the Passage of the Fifteenth Amendment
Tác giả: William Gillette
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins Press, 1969
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  324.73
 
Arnold's Poetic Landscapes
Tác giả: Alan Roper
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins Press, 1969
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  821.8
 

Truy cập nhanh danh mục