Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 375 kết quả
The complete trailer sailor : how to buy, equip, and handle small cruising sailboats
Tác giả: Brian Gilbert
Xuất bản: Camden Me: International MarineMcGrawHill, c2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.88223
 
Coaching softball technical and tactical skills
Tác giả:
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.3578
 
Aggressive volleyball
Tác giả: Pete Waite
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, c2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.334
 
Rifle : steps to success
Tác giả: Launi Meili
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  799.31
 
Hiking Michigan
Tác giả: Roger Storm, Susan M Wedzel
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.740444
 
Bowling execution
Tác giả: John Jowdy
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.6
 
Cycling anatomy
Tác giả: Shannon Sovndal
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.6
 
Hiking Missouri
Tác giả: Kevin M Lohraff
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.780444
 
Survival guide for coaching youth soccer
Tác giả: Lindsey Blom, Tim Blom
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.334077
 
Voices carry : behind bars and backstage during China's Revolution and reform
Tác giả: Ruocheng Ying, Claire Conceison
Xuất bản: Lanham Md: Rowman Littlefield Publishers, c2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục