Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
31-40 trong số 124 kết quả
Asian Fisheries Science
Tác giả:
Xuất bản: : Asian Fisheries Society, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Acta Ichthyologica et Piscatoria
Tác giả:
Xuất bản: : Pensoft Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Aquatic Research
Tác giả:
Xuất bản: : Islamic Azad University, 2011
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Fisheries
Tác giả:
Xuất bản: : BdFISH, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Fisheries and Aquatic Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : The Korean Society of Fisheries and Aquatic Science, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Mediterranean Marine Science
Tác giả:
Xuất bản: : Hellenic Centre for Marine Research, 2008
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Agroqua
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Prof Dr Hazairin SH, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Aquaculture Environment Interactions
Tác giả:
Xuất bản: : InterResearch, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Philippine Journal of Fisheries
Tác giả:
Xuất bản: : National Fisheries Research and Development Institute, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Tác giả:
Xuất bản: : Research Center for Marine and Fisheries Socioeconomics, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục