Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8142 kết quả (0.6999605 giây)
The theory of linear prediction
Tác giả: Vaidyanathan P P,
Thông tin xuất bản: San Rafael Calif : Morgan Claypool Pub , 2008
Ký hiệu phân loại: 519.287
ISBN: 1598295756
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65805 Định dạng: PDF
Design patterns in Ruby
Tác giả: Olsen Russ,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : AddisonWesley , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0321490452
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65810 Định dạng: PDF
Principles and applications of emulsion polymerization
Tác giả: Chern ChorngShyan,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2008
Ký hiệu phân loại: 668.92
ISBN: 0470124318
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65961 Định dạng: PDF
The Earth's atmosphere : its physics and dynamics
Tác giả: Saha Kshudiram,
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer , 2008
Ký hiệu phân loại: 551.5
ISBN: 3540784268
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65908 Định dạng: PDF
Springer handbook of robotics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer , 2008
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 354023957X
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 65864 Định dạng: PDF
Runtime Verification. 8th International Workshop, RV 2008, Budapest, Hungary, March 30, 2008. Selected papers [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Berlin : SpringerVerlag , 2008
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 354089246X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65928 Định dạng: PDF
The service-oriented media enterprise : SOA, BPM, and web services in professional media systems
Tác giả: Footen John,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : ElsevierFocal Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 338.4730223
ISBN: 0240809777
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65870 Định dạng: PDF
The method of moments in electromagnetics
Tác giả: Gibson Walton C,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman HallCRC , 2008
Ký hiệu phân loại: 530.141015118
ISBN: 1420061453
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65934 Định dạng: PDF
Culinary calculations : simplified math for culinary professionals
Tác giả: Jones Terri,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons , 2008
Ký hiệu phân loại: 647.950151
ISBN: 0471748161
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65912 Định dạng: PDF
3G evolution : HSPA and LTE for mobile broadband
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston London : Academic , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.38456
ISBN: 0123745381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65878 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục