Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Algorithms
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2008
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Open Journal of Mathematical Optimization
Tác giả:
Xuất bản: : Université de Montpellier, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Acta Universitatis Sapientiae: Informatica
Tác giả:
Xuất bản: : Sciendo, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Revista Odigos
Tác giả:
Xuất bản: : Universidad Tecnologica Israel, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Image Processing On Line
Tác giả:
Xuất bản: : Image Processing On Line, 2012
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
Tác giả:
Xuất bản: : Warsaw School of Computer Science, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Computational Science and Techniques
Tác giả:
Xuất bản: : Klaipėda University, 2014
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Computational Geometry
Tác giả:
Xuất bản: : Carleton University, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Applied Computer Science & Mathematics
Tác giả:
Xuất bản: : Stefan cel Mare University of Suceava, 2009
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
JOIN: Jurnal Online Informatika
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục