Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 74 kết quả
Topics in Public Health
Tác giả: David Claborn
Xuất bản: : IntechOpen, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Environmental Health
Tác giả: Takemi Otsuki, Takemi Otsuki
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  362.1
 
Indoor Environment and Health
Tác giả: Orhan Korhan
Xuất bản: : IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Trace Elements - Human Health and Environment
Tác giả: Eithar El-Adham, Hosam El-Din M Saleh
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  612.3924
 
Environmental Health : Management and Prevention Practices
Tác giả: Abdelhadi Makan, Abdelhadi Makan
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Environmental Health : Emerging Issues and Practice
Tác giả: Jacques Oosthuizen, Jacques Oosthuizen
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Environmental Factors Affecting Human Health
Tác giả: Ivan Uher, Ivan Uher
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  362.1
 
Heavy Metal Toxicity in Public Health
Tác giả: John Kanayochukwu Nduka, John Kanayochukwu Nduka, Mohamed Nageeb Rashed, Mohamed Nageeb Rashed
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  615.9253
 
Groundwater Quality and Public Health
Tác giả: Jianhua Wu, Peiyue Li, Peiyue Li, Saurabh Shukla, Saurabh Shukla, Jianhua Wu
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Global health - a challenge for interdisciplinary research
Tác giả: Martin Kappas, Uwe Groß, Uwe Groß, Martin Kappas, Dermot Kelleher, Dermot Kelleher
Xuất bản: Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục