Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
And Horns on the Toads
Tác giả:
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
Coffee in the Gourd
Tác giả: J Frank Dobie
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
Hunters & Healers Folklore Types & Topics
Tác giả: Wilson M Hudson
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  390.08
 
In the Shadow of History
Tác giả:
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.209764
 
Mesquite and Willow
Tác giả:
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398
 
Paisanos A Folklore Miscellany
Tác giả: Francis Edward Abernethy
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1998
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  390.08
 
On Jewish Folklore
Tác giả: Raphael Patai
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1983
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.089924
 
Children's Folklore A Source Book
Tác giả: Brian Sutton-Smith
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1999
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.083
 
Between the Cracks of History
Tác giả: Francis Edward Abernethy, Carolyn Fiedler Satterwhite
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1997
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
Madstones and Twisters
Tác giả: Mody C Boatright
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1958
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.082
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục