Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 52 kết quả
Cognitive Disorders
Tác giả: Humberto Foyaca Sibat
Xuất bản: : IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  616.8
 
Psychotic Disorders - An Update
Tác giả: Federico Durbano
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
New Developments in Anxiety Disorders
Tác giả: Barbara Marchesi, Federico Durbano
Xuất bản: : IntechOpen, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Anxiety Disorders - From Childhood to Adulthood
Tác giả: R Hülya Bingöl Çağlayan, Neşe Kocabaşoğlu
Xuất bản: : IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  616.8522
 
A Comprehensive Book on Autism Spectrum Disorders
Tác giả: Mohammad-Reza Mohammadi
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.0922
 
Mental Disorders Associated With Neurological Diseases
Tác giả: Yi Yang, Jun Lu, Jun Lu, Thomas Penzel, Thomas Penzel, Chunxue Wang, Chunxue Wang, Yu-Tao Xiang, Yu-Tao Xiang, Yi Yang
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Advances in the Prevention and Management of Obesity and Eating Disorders
Tác giả: Amanda Sainsbury (Ed), Felipe Q da Luz (Ed)
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  616.398
 
A History of Male Psychological Disorders in Britain, 1945-1980
Tác giả: Ali Haggett
Xuất bản: Basingstoke: Springer Nature, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  616.890081
 
Parents with Mental and/or Substance Use Disorders and their Children
Tác giả: Joanne Nicholson, Giovanni de Girolamo, Giovanni de Girolamo, Joanne Nicholson, Beate Schrank, Beate Schrank
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Disruptive Behavior Disorders : Symptoms, Evaluation and Treatment
Tác giả: Annarita Milone, Annarita Milone, Gianluca Sesso, Gianluca Sesso
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục