Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Cognitive Disorders
Tác giả: Humberto Foyaca Sibat
Xuất bản: : IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  616.8
 
Psychotic Disorders - An Update
Tác giả: Federico Durbano
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
New Developments in Anxiety Disorders
Tác giả: Barbara Marchesi, Federico Durbano
Xuất bản: : IntechOpen, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Anxiety Disorders - From Childhood to Adulthood
Tác giả: R Hülya Bingöl Çağlayan, Neşe Kocabaşoğlu
Xuất bản: : IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  616.8522
 
A Comprehensive Book on Autism Spectrum Disorders
Tác giả: Mohammad-Reza Mohammadi
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.0922
 
Psychometrics New Insights in the Diagnosis of Mental Disorders
Tác giả: Sandro Misciagna, Sandro Misciagna
Xuất bản: : IntechOpen, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Ischemic Stroke of Brain
Tác giả: Pratap Sanchetee
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  616.81
 
Huntington's Disease - Core Concepts and Current Advances
Tác giả: Nagehan Ersoy Tunali
Xuất bản: : IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  942.06
 
Event-Related Potentials and Evoked Potentials
Tác giả: Phakkharawat Sittiprapaporn
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Autism Spectrum Disorder - Recent Advances
Tác giả: Michael Fitzgerald
Xuất bản: : IntechOpen, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục