Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 158 kết quả
Biomaterials Engineering and Devices: Human Applications [electronic resource] : Volume 1: Fundamentals and Vascular and Carrier Applications
Tác giả: Mario V Cattaneo, Joseph D Gresser, Kai-Uwe Lewandrowski, Debra J Trantolo, Donald L Wise
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  620.19
 
Biomaterials Engineering and Devices: Human Applications [electronic resource] : Volume 2. Orthopedic, Dental, and Bone Graft Applications
Tác giả: Mario V Cattaneo, Joseph D Gresser, Kai-Uwe Lewandrowski, Debra J Trantolo, Donald L Wise
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  620.19
 
Biology of Hevea Rubber [electronic resource]
Tác giả: PM Priyadarshan
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  577.3
 
Bioactive Polysaccharide Materials for Modern Wound Healing [electronic resource]
Tác giả: Tina Maver, Manja Kurečič, Uroš Maver, Zdenka Peršin, Tanja Pivec, Karin Stana Kleinschek
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  620.19
 
Biomaterials for Clinical Applications [electronic resource]
Tác giả: Sujata K Bhatia
Xuất bản: New York NY: Springer New York Imprint Springer, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  620.19
 
Biological Adhesive Systems [electronic resource] : From Nature to Technical and Medical Application
Tác giả: Janek Byern, Ingo Grunwald
Xuất bản: Vienna: Springer Vienna Imprint Springer, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  620.19
 
Biomaterials and Their Applications [electronic resource]
Tác giả: Hamid Reza Rezaie, Leila Bakhtiari, Andreas Öchsner
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  620.19
 
Biomaterials in Regenerative Medicine and the Immune System [electronic resource]
Tác giả: Laura Santambrogio
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  620.19
 
Biocompatible Glasses [electronic resource] : From Bone Regeneration to Cancer Treatment
Tác giả: Juliana Marchi
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  620.19
 
Biomaterials for Musculoskeletal Regeneration [electronic resource] : Concepts
Tác giả: Bikramjit Basu
Xuất bản: Singapore: Springer Nature Singapore Imprint Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  620.19
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục