Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 218 kết quả
The ELISA guidebook
Tác giả: J R Crowther
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Genomic imprinting : methods and protocols
Tác giả: Andrew Ward
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Immunocytochemical methods and protocols
Tác giả: Lorette C Javois
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.9
 
Medicinal Plants of the World, Volume 3 [electronic resource] : Chemical Constituents, Traditional and Modern Medicinal ...
Tác giả: Ivan A Ross
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.32
 
Transgenic mouse : methods and protocols
Tác giả: Jan van Deursen, Marten H Hofker
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616
 
Protein structure, stability, and folding
Tác giả: Kenneth P Murphy
Xuất bản: Totowa NJ: Human Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
In vitro mutagenesis protocols
Tác giả: Jeff Braman
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Transgenesis techniques : principles and protocols
Tác giả: Alan R Clarke
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.5
 
Introduction to proteomics : tools for the new biology
Tác giả: Daniel C Liebler
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Atypical Parkinsonian Disorders : Clinical and Research Aspects elektronisk ressurs
Tác giả: Irene Litvan
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục