Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1203 kết quả
Tahiti
Tác giả:
Xuất bản: : Society for Art History in Finland, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
ICO Iconographisk post
Tác giả:
Xuất bản: : Art History Åbo Akademi University, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Historica
Tác giả:
Xuất bản: : Department of History Education FKIP University of Jember, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Roma Voices in History : A Sourcebook
Tác giả: Elena Marushiakova, Elena Marushiakova, Vesselin Popov, Vesselin Popov
Xuất bản: Paderborn: Brill, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  909.0491497
 
Essays in the History of Ideas
Tác giả: Arthur O Lovejoy
Xuất bản: : Johns Hopkins University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Kaleidoscope History
Tác giả:
Xuất bản: : Semmelweis University, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Humour and Laughter in History
Tác giả:
Xuất bản: Bielefeld Germany: transcript Verlag, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  909
 
Cultural History in Europe
Tác giả:
Xuất bản: Bielefeld Germany: transcript Verlag, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  940.5
 
A History of Anthropology
Tác giả: Thomas Hylland Eriksen, Finn Sivert Nielsen
Xuất bản: London: Pluto Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  306.09
 
Making Sense of World History
Tác giả: Rick Szostak
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  909
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục