Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 112 kết quả
Encyclopedia of Islam and the Muslim world
Tác giả: Richard C Martin
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA ThomsonGale, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
Celtic culture : a historical encyclopedia
Tác giả: John T Koch
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
Encyclopedia of the Palestinians
Tác giả: Philip Mattar
Xuất bản: New York: Facts on File, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
Encyclopedia of the developing world
Tác giả: Thomas M Leonard
Xuất bản: New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
Islamic history [electronic resource]
Tác giả: Laura Etheredge
Xuất bản: New York NY: Britannica Educational Pub in association with Rosen Educational Services, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
Landmarks in humanities
Tác giả: Gloria K Fiero
Xuất bản: Boston Mass: McGrawHill Higher Education, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  909
 
Traditions & encounters : a brief global history. Volume I, From the Beginning to 1500
Tác giả: Jerry H Bentley, Heather Streets-Salter, Herbert F Ziegler
Xuất bản: Boston: McGraw Hill Higher Education, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  909
 
Traditions & encounters : a brief global history. Volume 2, From 1500 to the present
Tác giả: Jerry H Bentley, Heather Streets-Salter, Herbert F Ziegler
Xuất bản: Boston: McGraw Hill Higher Education, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  909
 
Human Heritage, Student Edition
Tác giả:
Xuất bản: : GlencoeMcgrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
Glencoe World History
Tác giả: Jackson J Spielvogel
Xuất bản: New York: GlencoeMcgrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục