Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1048 kết quả (0.0400464 giây)
New Genetics, New Identities
Tác giả: Paul Atkinson
Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 174.95765
 
New Genetics, New Social Formations
Tác giả: Peter Glasner
Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 174.296042
 
Media and New Religions in Japan
Tác giả: Erica Baffelli
New York NY Abingdon Oxon: Taylor Francis, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
New Directions in Development Economics
Tác giả: Mats Lundahl
Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 338.9
 
The New Economy in Transatlantic Perspective
Tác giả: Kurt Huebner
Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Researching New Religious Movements
Tác giả: Elisabeth Arweck
Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 200.7041
 
Sustaining New Orleans
Tác giả: Barbara Eckstein
New York NY Abingdon Oxon: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 810.99763
 
The New Demagogues : Religion, Masculinity and the Populist Epoch
Tác giả: Joshua M Roose
Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 320.5662
 
Investigating the Resurrection of Jesus Christ : A New Transdisciplinary Approach
Tác giả: Andrew Loke
Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 232.5
 
Robots and AI : A New Economic Era
Tác giả: Lili Yan Ing
Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 338.064
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục