Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1475 kết quả
Animation Studies
Tác giả:
Xuất bản: : Society for Animation Studies, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Advances in Southeast Asian Studies
Tác giả:
Xuất bản: : Society for SouthEast Asian Studies, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
East/West: Journal of Ukrainian Studies
Tác giả:
Xuất bản: : University of Alberta Canadian Institute of Ukrainian Studies, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
ASEAS - Austrian Journal of South-East Asian Studies
Tác giả:
Xuất bản: : SEAS Society for SouthEast Asian Studies, 2009
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Lateral
Tác giả:
Xuất bản: : Cultural Studies Association, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Setting the Table An Introduction to the Jurisprudence of Rabbi Yechiel Mikhel Epstein's Arukh HaShulhan
Tác giả: Michael J Broyde, Shlomo C Pill
Xuất bản: : Academic Studies Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Babel' in Context: A Study in Cultural Identity
Tác giả: Efraim Sicher
Xuất bản: BOSTON: Academic Studies Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  891.7342
 
Compendium
Tác giả:
Xuất bản: : Centre for Comparative Studies, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Caribbean Quilt
Tác giả:
Xuất bản: : Caribbean Studies Students Union, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
"We are not only English Jews-we are Jewish Englishmen" : The Making of an Anglo-Jewish Identity, 1840-1880
Tác giả: Sara Abosch-Jacobson
Xuất bản: BOSTON: Academic Studies Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục