Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5369 kết quả
Computational rheology for pipeline and annular flow
Tác giả: Wilson C Chin
Xuất bản: Boston: Gulf Professional Pub, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622.3382
 
Sound synthesis and sampling
Tác giả: Martin Russ
Xuất bản: Boston: ElsevierFocal Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  786.74
 
Structured electronic design [electronic resource] : negative-feedback amplifiers
Tác giả: C J Verhoeven
Xuất bản: Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Reuse methodology manual for system-on-a-chip designs [electronic resource]
Tác giả: Michael Keating, Pierre Bricaud
Xuất bản: Boston: Kluwer Academic, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.395
 
Nonparametric econometrics : a primer
Tác giả: Jeffrey S Racine
Xuất bản: Boston: now, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.01
 
Significance of glutathione to plant adaptation to the environment elektronisk ressurs
Tác giả: L J De Kok, Dieter Grill, Michael Tausz
Xuất bản: Boston: Kluwer Academic, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  581.4
 
Computer networks : a systems approach
Tác giả: Larry L Peterson, Bruce S Davie
Xuất bản: Boston: Morgan Kaufmann Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Traffic analysis and design of wireless IP networks
Tác giả: Toni Janevski
Xuất bản: Boston: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Rotating shell dynamics
Tác giả: Hua Li, Khin Yong Lam, T Y Ng
Xuất bản: Boston: Elsevier, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.17762
 
Geometric optics [electronic resource] : theory and design of astronomical optical systems using Mathematica®
Tác giả: Antonio Romano
Xuất bản: Boston: Birkhauser, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục