Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 640 kết quả
Aspects in Dialysis
Tác giả: Ayman Karkar
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  016.91597
 
Resuscitation Aspects
Tác giả: Theodoros Aslanidis
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Environmental Aspects of Zoonotic Diseases
Tác giả: Robert Armon, Uta Cheruti
Xuất bản: London: IWA Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  614.56
 
New Aspects in Cesarean Sections
Tác giả: Panagiotis Tsikouras, Georg Friedrich Von Tempelhoff, Georg Friedrich Von Tempelhoff, Nikolettos Nikos, Nikolettos Nikos, Werner Rath, Werner Rath, Panagiotis Tsikouras
Xuất bản: : IntechOpen, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Insights into Various Aspects of Oral Health
Tác giả: Jane Francis Manakil
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  341.1395694
 
Aspects in Continuous Renal Replacement Therapy
Tác giả: Ayman Karkar
Xuất bản: : IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Ruminants - The Husbandry, Economic and Health Aspects
Tác giả: Muhammad Abubakar
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Cerebral Palsy - Clinical and Therapeutic Aspects
Tác giả: Isam Jaber Al-Zwaini
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  616.836
 
Toxicology - New Aspects to This Scientific Conundrum
Tác giả: Sonia Soloneski, Marcelo L Larramendy
Xuất bản: : IntechOpen, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  843.912
 
Unique Aspects of Anti-cancer Drug Development
Tác giả: Jolanta Natalia Latosinska, Magdalena Latosinska
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  028.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục