Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 86 kết quả
Urban cosmopolitics : agencements, assemblies, atmospheres
Tác giả: Anders Blok, Ignacio Farias
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.76
 
The emergence of the urban entrepreneur : how the growth of cities and the sharing economy are driving a new breed of in...
Tác giả: Boyd Cohen
Xuất bản: Santa Barbara California: Praeger an imprint of ABCCLIO LLC, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.9173/2
 
Behavioural and Ecological Consequences of Urban Life in Birds
Tác giả: Caroline Isaksson, Amanda D Rodewald, Diego Gil
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Urban planet : knowledge towards sustainable cities
Tác giả: Thomas Elmqvist
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  307.76
 
Revista de Geografia (Recife)
Tác giả:
Xuất bản: : Universidade Federal de Pernambuco, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Quivera Revista de Estudios Territoriales
Tác giả:
Xuất bản: : Universidad Autónoma del Estado de México, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
npj Urban Sustainability
Tác giả:
Xuất bản: : Nature Portfolio, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Đô thị hóa và tăng trưởng
Tác giả: Patricia Clarke Annez, Robert M Buckley, Michael Spence
Xuất bản: Hà Nội: Ngân Hàng thế giới, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.91732
 
Leveraging urbanization in South Asia : Managing Spaitial Transformation for Prosperity and Livability
Tác giả: Peter D Ellis, Mark Roberts
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  307.760954
 
A world of emergence : cities and regions in the 21st century
Tác giả: Allen John Scott
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.760905
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục