Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Quản trị học trong xu thế hội nhập : Những vấn đề cốt yếu của quản lý-essential of management
Tác giả: Lưu Đan Thọ
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658
 
Marketing hiện đại : lý thuyết và các tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam
Tác giả: Lưu Đan Thọ
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.8
 
Thương mại điện tử hiện đại : lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam
Tác giả: Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
Quản trị vận hành hiện đại : Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam
Tác giả: Minh Trang Đặng, Lưu Đan Thọ
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.5
 
Bài tập và bài giải quản trị vận hành hiện đại (quản trị sản xuất và dịch vụ) : tình huống thực hành ứng dụng của các cô...
Tác giả: Minh Trang Đặng, Lưu Đan Thọ
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.5
 
Quản trị bán hàng hiện đại : Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam
Tác giả: Lưu Đan Thọ, Nguyễn Vũ Quân
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.81
 
Marketing mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng : lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt N...
Tác giả: Lưu Đan Thọ, Lượng Văn Quốc
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Marketing dịch vụ hiện đại : Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam
Tác giả: Lưu Đan Thọ, Cao Minh Nhựt, Tôn Thất Hoàng Hải
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.8
 
Marketing B2B - Marketing khách hàng tổ chức : Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam
Tác giả: Lưu Đan Thọ, Cao Minh Nhựt, Tôn Thất Hoàng Hải
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.804
 
1

Truy cập nhanh danh mục