Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 3 kết quả
App Savvy elektronisk ressurs
Tác giả: Ken Yarmosh
Xuất bản: Sebastopol: OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
PC Hacks
Tác giả: Jim Aspinwall
Xuất bản: : Oreilly Media, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.16
 
Making embedded systems
Tác giả: Elecia White
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
1

Truy cập nhanh danh mục