Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
Klingende Eklats : Skandal und Neue Musik
Tác giả: Anna Schürmer
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  780.904
 
Über die Produktion von Tönen
Tác giả: Georg Schinko
Xuất bản: Wien: Böhlau, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  780.90234361
 
Nationalism, Chauvinism and Racism as Reflected in European Musical Thought and in Compositions from the Interwar Period
Tác giả: Maciej Golab, Andrzej Tuchowski
Xuất bản: Frankfurt aM: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  780.904
 
Origins of music theory in the age of plato
Tác giả: Sean Alexander Gurd
Xuất bản: London: Bloomsbury Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.901
 
Boring formless nonsense : experimental music and the aesthetics of failure
Tác giả: Eldritch Priest
Xuất bản: New York: Bloomsbury, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.904
 
Lexikon Neue Musik
Tác giả: Christian Utz, Jörn Peter Hiekel
Xuất bản: : , 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.90403
 
The persistence of voice : instrumental music and romantic orality
Tác giả: John Neubauer
Xuất bản: Leiden Boston: Brill, 2017
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.9034
 
Out of time : music and the making of modernity
Tác giả: Julian Johnson
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.903
 
Music from the earliest notations to the sixteenth century
Tác giả: Richard Taruskin
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.902
 
Music in the seventeenth and eighteenth centuries
Tác giả: Richard Taruskin, Richard Taruskin
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.9032
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục