Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Biosensors - Emerging Materials and Applications
Tác giả: Pier Andrea Serra
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  852.64
 
Advances in Modern Woven Fabrics Technology
Tác giả: Savvas Vassiliadis
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  852.64
 
Advances in Nanocomposite Technology
Tác giả: Abbass Hashim
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  852.64
 
Robot Arms
Tác giả: Satoru Goto, Satoru Goto
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  852.64
 
Risk Management Trends
Tác giả: Giancarlo Nota, Giancarlo Nota
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  852.64
 
Wind Farm : Technical Regulations, Potential Estimation and Siting Assessment
Tác giả: Gastón O Suvire, Gastón O Suvire
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  852.64
 
Adaptive Filtering
Tác giả: Lino Garcia, Lino Garcia
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  852.64
 
Six Sigma : Projects and Personal Experiences
Tác giả: Abdurrahman Coskun, Abdurrahman Coskun
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  852.64
 
Recent Advances on Video Coding
Tác giả: Javier Del Ser Lorente, Javier Del Ser Lorente
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  852.64
 
1

Truy cập nhanh danh mục