Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7020 kết quả
Risk Management for the Future - Theory and Cases [Elektronisk resurs]
Tác giả: Jan Emblemsvåg
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404
 
Molecular Photochemistry - Various Aspects
Tác giả: Satyen Saha, Satyen Saha
Xuất bản: : InTechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  541.35
 
Laser Pulse Phenomena and Applications
Tác giả: FJ Duarte, FJ Duarte
Xuất bản: : InTechOpen, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  851.2
 
Alloy Steel - Properties and Use
Tác giả: Eduardo Valencia Morales, Eduardo Valencia Morales
Xuất bản: : InTechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  669.142
 
Perovskite Materials - Synthesis, Characterisation, Properties, and Applications
Tác giả: Guang Zhu, Likun Pan, Likun Pan, Guang Zhu
Xuất bản: : InTechOpen, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  549.6
 
Protein Phosphorylation in Human Health
Tác giả: Cai Huang, Cai Huang
Xuất bản: : InTechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  572.6
 
Management of CNS Tumors
Tác giả: Miklos Garami, Miklos Garami
Xuất bản: : InTechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  850
 
The Continuum of Health Risk Assessments
Tác giả: Michael G Tyshenko, Michael G Tyshenko
Xuất bản: : InTechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Wavelet Transforms and Their Recent Applications in Biology and Geoscience
Tác giả: Dumitru Baleanu, Dumitru Baleanu
Xuất bản: : InTechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  515.2433
 
Advances in Induction and Microwave Heating of Mineral and Organic Materials
Tác giả: Stanislaw Grundas, Stanislaw Grundas
Xuất bản: : InTechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  547
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục