Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Martial arts of the world : an encyclopedia
Tác giả: Thomas A Green
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Acting : an International encyclopedia
Tác giả: Beth Osnes, Sam Gill
Xuất bản: Santa Barbara California Denver Colorado: ABCCLIO, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791
 
Gambling in America : an encyclopedia of history, issues, and society
Tác giả: William Norman Thompson
Xuất bản: Santa Barbara: ABCCLIO, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  795
 
Encyclopedia of architectural and engineering feats
Tác giả: Donald Langmead, Christine Garnaut
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  721.03
 
Gambling in America : an encyclopedia of history, issues, and society
Tác giả: William Norman Thompson
Xuất bản: Santa Barbara: ABCCLIO, c2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  795.0973
 
The music of European nationalism : cultural identity and modern history
Tác giả: Philip V Bohlman
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.904
 
Martial arts of the world : an encyclopedia of history and innovation
Tác giả: Thomas A Green, Joseph R Svinth
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, c2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục