Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 90 kết quả
Thiết kế trang WEB động với DHTML
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.72
 
Thiết kế web động với JavaScript
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh, Hoàng Đức Hải, Lê Minh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.2762
 
Thiết kế trang WEB động với DHTML
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.72
 
Sử dụng PERL và CGI thiết kế web động
Tác giả: Lê Minh Hoàng, Hoàng Đức Hải
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Thiết lập bảng tính với Microsoft Office Excel 2007
Tác giả: Ông Văn Thông
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.369
 
Soạn thảo văn bản với Microsoft Office Word 2007
Tác giả: Ông Văn Thông
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.369
 
Một số vấn đề về sử dụng ngôn từ trên báo chí
Tác giả: Hoàng Anh,
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4014
 
Báo chí và dư luận xã hội
Tác giả: Nguyễn Văn Dững
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Suy nghĩ về sách, văn hóa đọc và Thư viện
Tác giả: Nguyễn Hữu Giới,
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2023
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  028.9
 
Học nhanh dreamweaver
Tác giả: Hoàng Đức Hải, Lê Minh Hoàng, Lê Quang Hoàng Nhân, Nguyễn Viết Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.72
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục