Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
31-40 trong số 88 kết quả
The Austro-Hungarian army of the Seven Years War
Tác giả: Albert Seaton, Ottenfeld
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1973
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
The army of the German Empire, 1870-1888
Tác giả: Albert Seaton
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
Frederick the Great's army
Tác giả: Albert Seaton
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
Flags of the Napoleonic Wars. (1)
Tác giả: Terence Wise, Louis Loynes, Guido Rosignoli, William Walker
Xuất bản: London: Osprey Publishing, 1978
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.1
 
The U.S. Army, 1890-1920
Tác giả: Philip R N Katcher, Christopher Warner
Xuất bản: London: Osprey Publishing, 1978
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
The American War, 1812-1814
Tác giả: Philip R N Katcher, Michae Youens
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1974
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.5
 
The Army of Northern Virginia
Tác giả: Philip R N Katcher, Michael Youens
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1975
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
The German Army, 1914-18
Tác giả: Donald Sylvestre Vincit Fosten, G A Embleton, R J Marrion
Xuất bản: London: Osprey Publishing, 1978
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
Napoleon's Guard Cavalry
Tác giả: Emir Bukhari, Ang McBride
Xuất bản: London: Osprey Publishing, 1978
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  357
 
Saxon, Viking and Norman
Tác giả: Terence Wise, G A Embleton
Xuất bản: London: Osprey Publishing, 1979
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 

Truy cập nhanh danh mục