Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 44 kết quả
Europe 1450 to 1789 : encyclopedia of the early modern world
Tác giả: Jonathan Dewald
Xuất bản: New York: Charles Scribners Sons, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
The French revolutionary wars
Tác giả: Gregory Fremont-Barnes
Xuất bản: Oxford: Osprey Pub, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
Handbook to life in Renaissance Europe
Tác giả: Sandra Sider
Xuất bản: New York: Facts On File, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
The Oxford history of modern Europe
Tác giả: T C W Blanning
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
From Gibbon to Auden : essays on the classical tradition
Tác giả: G W Bowersock
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
Europe 1789 to 1914 : encyclopedia of the age of industry and empire
Tác giả: John M Merriman, J M Winter
Xuất bản: Detroit: Charles Scribners Sons, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
Napoleon's conquest of Europe : the War of the Third Coalition
Tác giả: Frederick C Schneid
Xuất bản: Westport Conn: Praeger Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
Early modern Europe : issues and interpretations
Tác giả: James B Collins, Karen L Taylor
Xuất bản: Malden MA: Blackwell, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
The French Navy and the Seven Years' War
Tác giả: Jonathan R Dull
Xuất bản: Lincoln Neb: University of Nebraska Press, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
Napoleon and Berlin : the Franco-Prussian war in North Germany, 1813
Tác giả: Michael V Leggiere
Xuất bản: Norman: University of Oklahoma Press, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục