Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 65 kết quả
Adobe inDesign CS5 : the official training workbook from Adobe Systems
Tác giả: Kelly Kordes Anton, John Cruise
Xuất bản: San Jose Calif: Adobe Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  686.22544536
 
Adobe Fireworks CS5 : the official training workbook from Adobe Systems
Tác giả: Jim Babbage
Xuất bản: San Jose Calif: Adobe Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Adobe Illustrator CS5 classroom in a book : the official training workbook from Adobe Systems
Tác giả:
Xuất bản: San Jose CA: Adobe Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Adobe Flash Catalyst CS5 classroom in a book : the official training workbook from Adobe Systems
Tác giả: Scott Tapley
Xuất bản: San Jose CA: Adobe Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
Adobe Dreamweaver CS5 : the official training workbook from Adobe Systems
Tác giả: James J Maivald
Xuất bản: Berkeley Calif: Adobe Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.74
 
Adobe Audition CS6 [electronic resource] : classroom in a book : the official training workbook from Adobe Systems
Tác giả:
Xuất bản: Berkeley CA: Adobe Press, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006
 
Adobe Flash Professional CS6 [electronic resource] : classroom in a book
Tác giả: Russell Chun
Xuất bản: San Jose Calif: Adobe Press, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.786
 
Adobe Muse [electronic resource] : classroom in a book
Tác giả:
Xuất bản: : Adobe Press, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
UI design with Adobe Illustrator [electronic resource]
Tác giả: Rick Moore
Xuất bản: Berkeley Calif: Adobe Press, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.68
 
Adobe After Effects CS6 [electronic resource] : classroom in a book : the official training workbook from Adobe Systems
Tác giả:
Xuất bản: Berkeley CA: Adobe Press, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  777.9028553
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục