Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Tire Shrinker to Dragster
Tác giả: Wilson M Hudson
Xuất bản: College Station: Texas A M University Press distributor, 1968
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398
 
What's Going On? (In Modern Texas Folklore)
Tác giả: Francis Edward Abernethy
Xuất bản: College Station: Texas A M University Press distributor, 1998
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  390.08
 
2001, a Texas Folklore Odyssey Vol. LVIII. Vol. LVIII
Tác giả: Francis Edward Abernethy
Xuất bản: College Station: Texas A M University Press distributor, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
The Bounty of Texas
Tác giả: Francis Edward Abernethy
Xuất bản: College Station: Texas A M University Press distributor, 1990
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
Hecho en Tejas Texas-Mexican Folk Arts and Crafts
Tác giả: Joe S Graham
Xuất bản: College Station: Texas A M University Press distributor, 1997
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  680.8968721
 
Tone the Bell Easy
Tác giả: J Frank Dobie
Xuất bản: College Station: Texas A M University Press distributor, 1965
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
Backwoods to Border
Tác giả: Mody C Boatright, Donald Day
Xuất bản: College Station: Texas A M University Press distributor, 1967
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Best of Texas Folk and Folklore 1916-1954
Tác giả: Mody C Boatright, Jose Cisneros, Wilson M Hudson, Allen Maxwell
Xuất bản: College Station: Texas AM University Press Distributor, 1998
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
1

Truy cập nhanh danh mục